Aktualności

[Tekst polski poniżej]

Due to the war in the Ukraine many patients cannot start or continue their oncological treatment. Patients can receive help in Poland. Apart from medical care, help in the fields of logistics, legal, financial and psychological – the last being especially important: apart from the fear associated with cancer, patients are faced with the fear of war and all that comes with it.

Caring for Ukrainian oncological patients has become one of the priorities pointed out by the WHO.

The war in the Ukraine and oncological patients

The Russian military invasion has had a radical impact on the care of Ukrainian oncological patients. Doctors and medical staff – medical facilities, ambulances, health staff are in immediate danger and a target of military attacks. Medical supplies and equipment are in jeopardy (most medical supplies have been transported by air, which is now no longer possible). Patients, amongst them oncological, seek support in the west of Ukraine which is considered a much safer place at present. In overcrowded hospitals, in Lviv amongst others, we hear most often „You can come to us, but we have no supplies to heal you with” – medical supplies are dwindling and the increasing patient numbers is something that the Ukrainian health care system has been faced with in the past weeks.

How has the war influenced the Ukrainian health system?

According to the WHO: There are many challenges in the access to the health care system due to the military actions and lack of public transportation […]. Close to 1000 health care facilities are close to the areas of conflict or in variable control areas, many hospitals have been transformed to places of healing wounds and half of the pharmacies in the Ukraine have been closed, which exposes the health care system to infrastructure damage and serious disruptions in the provision of critical services. In consequence, in some areas access to medical supplies or health care facilities and staff is limited or even non existing.

According to WHO data, between February 24th and March 30th there have been 82 reported attacks on the health facilities resulting in 43 wounded and 72 dead. Subsequent attacks are now being verified. Apart from the mentioned factors by the WHO in the deterioration of the health care situation in the Ukraine, it is necessary to point out the occupancy of hospitals in the West of Ukraine (Health care facilities in Kharkiv, Mariupol, Sumy, Chernihiv and others in the West have evacuated their staff) and the diminishing medical supplies.

The situation of Ukrainian oncological patients

Since the start of the war, Ukrainian oncological patients are face with two types of trauma: the first is the fear of the loss of life due to the war, while the other is due to the progression of the disease. Patients are drained both emotionally and physically (the need to seek shelter, migration, stress). The additional problem is the increasing prices of transportation, food and energy.

Treatment of oncological patients from the Ukraine in Poland

Oncological patients from the Ukraine can continue their treatment in Poland. Further therapies of hematological patients is also provided. According to the National Health Care system:

  • „calling the toll free number 800 190 590, a patient can report the need for the continuance of oncological or hematological treatment in Poland (this applies to patients that need the continuation of treatment that has commenced in the Ukraine) […]
  • In each voivodeship there is at least one oncological facility ready to take on patients from the Ukraine.

Patients in the process of oncological treatment in Poland are supported (psychologically, logistically, financially) by NGO’s. Rak’n’Roll. Win Life! cancer foundation has launched a Blue-Yellow Fund to cover the costs of treating oncological patients from the Ukraine.

How does Rak’n’Roll support oncological patients from the Ukraine? 

  • We help Ukrainian refugees within each Rak’n’Roll program (amongst others, Head towards the Sun!, which helps the ill and their loved ones to find their way in the health system, help in collecting funds for non-refunded therapies; Give Hair!, handing over free wigs; Divine Mothers, care for pregnant women with cancer).
  • We translate medical documentation, help with contacting specialists and offer psychological support (consultations in Ukrainian and Russian languages).
  • We finance immediate medical needs for the first month – we provide, among other things, dressings and specialist dressings, therapy-supporting drugs with a reimbursement level lower than 100% (e.g. strong painkillers, medical supplementation, specialist cosmetics), as well as nursing care. We also help to collect funds when the recommended modern oncological therapy is not reimbursed by the National Health Fund.

 

We are the most recognized Polish patient organization that cares for oncological patients („we help go through cancer!”). The Blue-Yellow Fund allows us to finance oncological treatment of Ukrainian patients in Poland. Do you want to support them? Donate any amount to the Blue-Yellow Fund and help them go through cancer!

 
#POLSKI

Tocząca się na terytorium Ukrainy wojna uniemożliwia rozpoczęcie lub kontynuację leczenia onkologicznego wielu pacjentom. Chorzy mogą otrzymać pomoc między innymi w Polsce. Poza opieką medyczną potrzebne jest również wsparcie logistyczne, prawne, finansowe i psychologiczne – to ostatnie jest szczególnie ważne: oprócz lęku związanego z chorobą nowotworową u pacjentów pojawia się również i ten wynikający ze wszystkiego, co przynosi wojna.

Otoczenie opieką pacjentów onkologicznych z Ukrainy jest jednym z zadań wskazanych przez WHO za priorytetowe.

Wojna w Ukrainie a pacjenci onkologiczni

Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę radykalnie wpłynęła na system opieki nad pacjentami onkologicznymi w Ukrainie. W bezpośrednim niebezpieczeństwie znajdują się lekarze oraz personel medyczny – obiekty medyczne, karetki, pracownicy systemu ochrony zdrowia coraz częściej stają się celem ataków militarnych. Zagrożone są dostawy leków oraz sprzętu medycznego (większość leków transportowana była aktualnie zamkniętą drogą lotniczą). Pacjenci, również onkologiczni, szukają wsparcia na uważanym za bezpieczniejszy zachodzie kraju. W przeludnionych szpitalach, między innymi we Lwowie, coraz częściej słyszą jednak: „Możecie przyjść do szpitala, ale nie mamy Was czym leczyć” kurczące się zapasy leków oraz rosnąca liczba pacjentów to kolejny problem, z którym ukraińska ochrona zdrowia musi mierzyć się w ostatnich tygodniach. 

Jak wojna wpłynęła na system ochrony zdrowia w Ukrainie?

Jak podaje WHO: „Istnieje wiele wyzwań związanych z dostępem do opieki zdrowotnej w związku z aktywnymi działaniami wojennymi i brakiem transportu publicznego […]. Blisko 1000 placówek opieki zdrowotnej znajduje się w pobliżu obszarów konfliktu lub w obszarach zmiennej kontroli, wiele szpitali zostało zamienionych na miejsca leczenia ran, a połowę aptek w Ukrainie zamknięto, co naraża system opieki zdrowotnej na uszkodzenia infrastruktury i poważne zakłócenia w świadczeniu krytycznych usług. W konsekwencji na niektórych obszarach dostęp do leków, placówek opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia jest ograniczony lub nie ma go wcale. Według danych WHO w okresie od 24 lutego do 30 marca zgłoszono łącznie 82 ataki na służbę zdrowia, w wyniku których 43 osoby odniosły obrażenia, a 72 zginęły. Weryfikowane są informacje o kolejnych atakach. 

Oprócz wymienionych przez WHO czynników wpływających na pogorszenie sytuacji opieki zdrowotnej w Ukrainie wymienić należy również obłożenie szpitali na zachodzie Ukrainy (Ośrodki onkologiczne w Charkowie, Mariupolu, Sumach czy Czernichowie i wschodniej Ukrainie musiały ewakuować personel) oraz zmniejszające się w nich zapasy leków. 

Sytuacja ukraińskich pacjentów onkologicznych

Ukraińscy pacjenci onkologiczni od wybuchu wojny mierzą się z dwoma rodzajami traumy: pierwszy z nich wynika z obawy przed utratą życia w wyniku działań wojennych, drugi – w wyniku postępującej choroby. Pacjenci są wyczerpani emocjonalnie i fizycznie (konieczność przemieszczania się do schronów, migracje, stres). Problemem stają się również rosnące ceny transportu, żywności i energii.

Leczenie pacjentów onkologicznych z Ukrainy w Polsce

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy mogą kontynuować leczenie w Polsce. Dalsze odbywanie terapii zapewnione jest też pacjentom leczonym hematologicznie. Jak podaje w oficjalnym komunikacie NFZ: 

  • „dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego lub hematologicznego w Polsce (dotyczy to pacjentów, którzy potrzebują kontynuacji leczenia onkologicznego i z zakresu hematologii, rozpoczętego w Ukrainie) […] 
  • w każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy”. 

Wsparciem (psychologicznym, logistycznym, finansowym) pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego w Polsce zajmują się między innymi organizacje pozarządowe. Jako Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! uruchomiliśmy Fundusz Błękitno-Żółty, z którego pokrywamy koszty wsparcia i leczenia w Polsce pacjentów onkologicznych z Ukrainy. 

Jak Rak’n’Roll wspiera pacjentów onkologicznych z Ukrainy?

  • Pomagamy uchodźcom z Ukrainy w ramach każdego z programów Rak’n’Rolla (m.in. Łeb do Słońca!, czyli wsparcie chorych i ich bliskich w odnalezieniu się w systemie opieki zdrowotnej, pomoc w zebraniu środków na nierefundowane terapie; Daj Włos!, czyli przekazanie bezpłatnych peruk; Boskie Matki, czyli opieka nad kobietami chorymi onkologiczne w ciąży). 
  • Tłumaczymy dokumentację medyczną, pomagamy w kontakcie ze specjalistami i zapewniamy pomoc psychoonkologa (konsultacje w języku ukraińskim oraz rosyjskim).  
  • Finansujemy doraźne potrzeby medyczne przez pierwszy miesiąc – zapewniamy między innymi materiały opatrunkowe i opatrunki specjalistyczne, leki wspierające terapię, które mają niższy niż 100% poziom refundacji (m.in. silne leki przeciwbólowe, suplementację medyczną, kosmetyki specjalistyczne), ale też opiekę pielęgniarską. Pomagamy również zebrać środki, gdy zalecona nowoczesna terapia onkologiczna nie jest refundowana przez NFZ. 

Jesteśmy najbardziej rozpoznawalną polską organizacją pacjencką wspierającą osoby chore onkologicznie (pomagamy przejść przez raka!”). Fundusz Błękitno-Żółty pozwala nam finansować terapię chorych onkologicznie Ukraińców i Ukrainek w Polsce. Chcesz ich wesprzeć? Wpłać dowolną kwotę na Fundusz Błękitno-Żółty i pomóż im przejść przez raka!

 

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll