Regulamin strony, polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
FUNDACJI RAK’N’ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej: www.raknroll.pl;
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.raknroll.pl;
 3. Administrator Serwisu – Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! z siedzibą w Warszawie (02-665) przy al. Wilanowskiej 313A, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000338803, numerem NIP: 9512296994, REGON: 142069869;
 4. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
   a. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Fundacji,
   b. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji,
   c. przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie Użytkowników odwiedzających Serwis o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z Serwisu, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! z siedzibą
  w Warszawie przy al. Wilanowskiej 313A, 02-665 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@raknroll.pl telefonicznie pod numerem 22 841 27 47 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować poprzez email iod@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 27 47 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie.
 3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera).
 4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
   a. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
   b. adres, numer telefonu, adres e-mail,
   c. za dobrowolną zgodą, wizerunek (zdjęcie) Użytkownika,
   d. PESEL,
   e. dane dotyczące stanu zdrowia.
 5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.
 7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
   a. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
   b. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne,
   c. usunięcia swoich danych osobowych,
   d. przenoszenia danych,
   e. ograniczenia przetwarzania,
   f. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
   g. w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
   h. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Pana/i dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.
 3. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

§5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   a. przetwarzane zgodnie z prawem,
   b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
   a. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
   lub
   b. obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
 5. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

§ 6. NEWSLETTER

 1. Newsletter Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.raknroll.pl/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również
  z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 7. FORMULARZE SERWISU

 1. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu http://www.raknroll.pl/szukam-pomocy/odbierz-peruke/ umożliwia zamówienie peruki z włosów syntetycznych lub naturalnych osobom dorosłym będącym w trakcie leczenia onkologicznego. Dokładne informacje dot. zasad na jakich peruki są przekazywane, dostępne są pod adresem: http://www.raknroll.pl/szukam-pomocy/odbierz-peruke.
 2. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Serwisu: http://www.raknroll.pl/chce-pomoc/wolontariat/ umożliwia wysłanie zgłoszenia osobom, które chciałyby ochotniczo i bez wynagrodzenia wspierać Fundację w realizacji jej działań statutowych.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Serwisu: https://www.raknroll.pl/co-robimy/programy/iporaku/ umożliwia wysłanie zgłoszenia osobom w remisji choroby nowotworowej, które chciałyby wziąć udział w programie iPoRaku.
 4. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Serwisu: https://www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/ umożliwia wysłanie zgłoszenia przedsiębiorcom, którzy chcieliby wesprzeć działania Fundacji i wziąć udział w programie “Dobrodziejska Firma”
 5. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Serwisu: Daj Włos! Informacje dla salonów – Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie! (raknroll.pl) umożliwia wysłanie zgłoszenia przedsiębiorcom, którzy chcieliby dołączyć do salonów partnerskich w programie “Daj Włos!”
 6. Wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie Serwisu: Zostań podopiecznym – Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie! (raknroll.pl) umożliwia wysłanie zgłoszenia osobom, które chcą otrzymać wsparcie w programie “Łeb do Słońca!”
 7. Wypełniając formularz Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Administratora zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, a także oświadcza że został poinformowany o prawach związanych z przetwarzaniem jego danych, które zostały szczegółowo wskazane w niniejszym dokumencie.
 8. Dane osobowe Uczestników danego Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub prostowania, żądania ich trwałego usunięcia przez Administratora, a także prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się sprzecznie z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Fundacji, programów oraz na rzecz Podopiecznych jest możliwe online za pośrednictwem systemu płatności:
   a. PayU obsługiwanego przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779 23 08 495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
   i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
   b. PayPal obsługiwanego przez operatora płatności PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa NIP 525 24 06 419, REGON 141108225, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289372.
   lub
   c. poprzez przelew tradycyjny.
 2. Podczas dokonywania darowizny online należy wskazać cel, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana:
   a. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji,
   b. konkretnego Podopiecznego,
   c. działalność statutowa Fundacji.
 3. Podczas dokonywania darowizny przelewem tradycyjnym należy wskazać cel, na który darowizna zostanie przekazana:
   a. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji, wpisując w tytule przelewu nazwę programu oraz dokonując wpłaty na jeden z poniższych, przypisany danemu programowi numer konta:

    • Daj Włos – 79 1600 1462 1893 9704 1000 0057,
    • Boskie Matki – 47 1600 1462 1893 9704 1000 0051,
    • iPoRaku – 20 1600 1462 1893 9704 1000 0052,
    • Rolling – 74 1600 1462 1893 9704 1000 0050,
    • Poczekanie onkologiczne – 39 1600 1462 1893 9704 1000 0001,
    • Warsztaty pięknościowe i psychologiczne – 04 1600 1462 1893 9704 1000 0049.

   b. konkretnego Podopiecznego, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko Podopiecznego oraz dokonując wpłaty na przypisany każdemu Podopiecznemu indywidualny numer konta, znajdujący się na każdym profilu dostępnym na stronie www.raknroll.pl/podopieczni.
   c. działalność statutowa Fundacji, przekazując darowiznę na główne konto Fundacji – 39 1600 1462 1893 9704 1000 0001.

 4. W przypadku darowizny bez wskazania konkretnego celu lub Podopiecznego, pieniądze przekazywane są na rzecz działań statutowych.
 5. Darowizny na rzecz Podopiecznych:
   a. pasek postępu zbiórki odzwierciedla w czasie rzeczywistym wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU i PayPal;
   b. wpłaty za pośrednictwem PayU i PayPal widoczne są w kolumnie „ostatnie wpłaty”;
   c. wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU i PayPal mogą być anonimowe, jeżeli Darczyńca podczas dokonywania darowizny zaznaczy opcję „ukryj moje imię i nazwisko na liście wpłat”;
   d. wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewu tradycyjnego odzwierciedlane są na pasku postępu w następujący sposób:

    • wpłaty dokonane od poniedziałku do piątku do godziny 12:00, będą widoczne na stronie podopiecznego następnego dnia po dokonaniu przelewu,
    • wpłaty dokonane od poniedziałku do czwartku po godzinie 12:00, będą widoczne na stronie dwa dni po dokonaniu przelewu,
    • wpłaty dokonane w piątek po godzinie 12:00 oraz w sobotę i niedzielę, będą widoczne na stronie podopiecznego we wtorek.

   e. wpłaty dokonane za pośrednictwem przelewu tradycyjnego widoczne są na stronie podopiecznego zawsze jako „przelew tradycyjny” – nie są widoczne dane darczyńcy;
   f. pasek postępu zbiórki obrazuje postęp zbiórki, a nie stan subkonta podopiecznego;
   g. aktualny stan subkonta to kwota widoczna na pasku postępu zbiórki minus wypłaty i prowizje.

 6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronach: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ oraz Informacje o Płatnościach
  i Usługach | PayPal PL

§ 9 DOŁĄCZENIE DO KLUBU RAKEFELLERÓW

 1. Użytkownik może regularnie wspierać działania Fundacji poprzez Członkostwo w Klubie Rakefellerów (zwanego dalej Członkostwem).
 2. Członkostwo ma charakter comiesięcznej darowizny, nie mniejszej niż 10 zł, przekazywanej na zasadzie subskrypcji, za pomocą kart:
  • Visa: kredytowych i z odroczoną płatnością, debetowych, biznesowych;
  • MaterCard : kredytowych, debetowych, biznesowych, Maestro.
  Jednocześnie limity autoryzacyjne karty muszą umożliwić pobranie darowizny w wysokości określonej przez Użytkownika.
 3. W celu uruchomienia Członkostwa należy wypełnić formularz dołączenia do Klubu Rakefellerów pod adresem: www.raknroll.pl/klubrakefellerow.
 4. Formularz składa się z pól, których wypełnienie w celu uzyskania Członkostwa jest:
   a. obowiązkowe:

    • Imię i nazwisko,
    • E-mail,
    • Telefon,
    • Dane karty (przechowuje je tylko operator płatności PayU).

   b. nieobowiązkowe:

    • Adres,
    • Zdjęcie (w sekcji Hall of Fame).

   4.1 Hall of Fame to galeria zdjęć prezentująca wizerunki Członków Klubu Rakefellerów, która dostępna jest pod adresem www.raknroll.pl/klubrakefellerow.
   4.1.1 Po uzupełnieniu formularza dołączenia do Klubu Rakefellerów, Użytkownik poprzez Serwis może przesłać Administratorowi Serwisu swoje Zdjęcie, w celu opublikowanie go w Hall of Fame.
   4.1.2 Użytkownik przesyłając Zdjęcie wyraża zgodę na:

    a. nieodpłatne wykorzystanie i powielanie swojego zdjęcia przez Fundację Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, w celu publikacji ich w Hall of Fame (zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2017 poz. 880));
    b. przetwarzanie przez Administratora swojego wizerunku celem przyczynienia się do szerzenia wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej w ramach wsparcia działalności statutowej Fundacji, poprzez opublikowanie zdjęcia zawierających wizerunek Użytkownika w Hall of Fame.

   4.1.3 Przesyłając Zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:

    a. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego zdjęcia;
    b. Zdjęcie nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego utworu nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

   4.1.4 Przesyłane Zdjęcie musi być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości co do swojej autentyczności.
   4.1.5 Zdjęcie nie może:

    a. być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki zdjęć;
    b. zawierać treści bezprawnych, treści obraźliwych lub obscenicznych, mogących obrażać uczucia religijne lub dobre obyczaje;
    c. zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
    d. naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
    e. naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowienia Regulaminu.

   4.1.6 Zdjęcie podlega weryfikacji ze strony Administratora Serwisu oraz Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Zdjęcia i odmowy opublikowania go w Hall of Fame, gdy Zdjęcie nie spełnia warunków, o których mowa w § 9 ust. pkt 4.1 i/lub gdy proces weryfikacji danych przez operatora płatności PayU, o którym mowa w § 8 pkt 6 zakończył się negatywnie.
   4.1.7 Jeżeli Użytkownik nie wgra zdjęcia, w Hall of Fame zostanie opublikowane tylko imię Użytkownika.

 5. Podanie w formularzu swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uruchomienia Członkostwa.
 6. Po zweryfikowaniu danych przez operatora płatności PayU, o którym mowa w § 8 pkt.1 Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Członkostwa.
 7. Kolejne darowizny będą pobierane 5 dnia każdego miesiąca. Jeśli próba pobrania zakończy się niepowodzeniem, z powodu braku środków na koncie Użytkownika lub limity autoryzacyjne, system podejmie jeszcze jedną próbę pobrania darowizny 20 dnia miesiąca. Jeśli obie próby nie powiodą się zadeklarowana kwota w danym miesiącu nie zostanie pobrana, a w kolejnych miesiącach darowizna nie zostanie powiększona. Nie powstanie z tego powodu żadna zaległość Użytkownika względem Fundacji!
 8. Płatności subskrypcyjne ustanawiane są bezterminowo i wygasają wraz z końcem ważności karty płatniczej lub w chwili zgłoszenia rezygnacji z Członkostwa.
 9. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z Członkostwa. W tej oraz innych sprawach dot. Członkostwa, np. zmiany kwoty comiesięcznej darowizny, odwołanie udzielonych zgód, itp. należy kontaktować się z Klubowym Konsjerżem dzwoniąc na numer +48 797 629 002 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 lub wysyłając e-mail na adres klubrakefellerow@raknroll.pl.

§ 10. PLIKI COOKIES

 1. Informujemy, że korzystając z Serwisu wyraża Pan/i zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
 2. Jeśli nie wyraża Pan/i zgody na korzystanie z plików cookies można w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Pana/i wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji
  i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

 4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Korzystając
  z plików cookies nie przechowujemy Pana/i danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
   b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   a. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa,
 2. w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora Serwisu lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 4. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administratora Serwisu. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 5. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 6. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się z nami skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll