Zostań podopiecznym

Szanowni Państwo!
Jesteśmy w gotowości, aby wspierać Was w tworzeniu zbiórek na leczenie onkologiczne i przyjmować nowe zgłoszenia.
Bardzo prosimy o wypełnienie przedwstępnego formularza zgłoszeniowego online, który trafi do opiekunów Podopiecznych. Niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu dalszej weryfikacji

Zespół Programu Łeb do Słońca!

ZASADY FUNDACJI RAK’N’ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!
DOTYCZĄCE ZAKRESU UDZIELANEJ POMOCY

ZASADY OGÓLNE

1. Pomoc udzielana jest wyłącznie podopiecznym Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! (dalej zwana „Fundacją”) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w umowie zawartej z podopiecznym.

2. Aby zostać przyjętym w poczet podopiecznych Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, kandydat na podopiecznego powinien:

 1. pobrać ze strony internetowej: www.raknroll.pl formularz zgłoszeniowy,
 2. wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy,
 3. przygotować komplet dokumentów (zaświadczenie o dochodach (wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty itp.), zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w formularzu, zawierające również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp., opinia o rodzinie z Ośrodka Pomocy Społecznej (tzw. karta informacyjna), podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawarte w formularzu zgłoszeniowym),
 4. przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów listem na adres: Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa lub złożyć je osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym w biurze Fundacji w Warszawie w al. Wilanowskiej 313A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet podopiecznych podejmuje Zarząd Fundacji, po weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz załączonych dokumentów, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów do Fundacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia do kandydata na podopiecznego, przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet podopiecznych, z prośbą o dodatkowe dokumenty.

4. Decyzję o dofinansowaniu lub refundacji kosztów podejmuje Zarząd Fundacji. Zarząd podejmuje decyzje na podstawie wywiadów przeprowadzonych z podopiecznymi przez dedykowanego opiekuna podopiecznego, przedstawionych Zarządowi w formie pisemnej.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

5. Fundacja pokrywa do wysokości środków zgromadzonych na subkontach podopiecznych koszty poniesione przez podopiecznych na leczenie bądź rekonwalescencję, w szczególności:

 1. koszty leczenia oraz rehabilitacji podopiecznych, a także dojazdów z nimi związanych;
 2. koszty wizyt lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych, a także dojazdów z nimi związanych;
 3. koszty specjalistycznych badań podopiecznych, a także dojazdów z nimi związanych;
 4. koszty zakupu leków dla podopiecznych (stosowanych w medycynie konwencjonalnej, zgodnie z zaleceniem lekarza);
 5. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego bądź medycznego dla podopiecznych;
 6. pomoc psychologiczną;
  – zalecane przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarza, psychologa, terapeutę), a w wyjątkowych wypadkach szczegółowo uzasadnione przez podopiecznego lub jego opiekuna prawnego.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzedniej decyzji Zarządu Fundacji, środki pieniężne zgromadzone na subkontach podopiecznych mogą być przeznaczone na pokrycie potrzeb socjalnych (w szczególności są to należności za prąd, wodę, gaz, czynsz czy Internet).

7. Fundacja pokryje poniesione przez podopiecznych koszty na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków i faktur, a także biletów na przejazdy komunikacyjne, czy innych dokumentów spełniających wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o rachunkowości (dalej zwane „dowodami księgowymi”), z zastrzeżeniem pkt 8.

8. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie z dołu lub bezpośrednio do aptek. Podopieczny ubiegający się o tego rodzaju pomoc zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie apteki, w której będzie się zaopatrywał w leki oraz do przedłożenia Fundacji zaświadczenia z wybranej apteki. W kwestii finansowania zakupu leków dla podopiecznego przez Fundację Rak’n’Roll. Wygraj Życie! obowiązują następujące zasady:

 1. przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy zawartej pomiędzy Fundacją a podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma,
 2. nabywcą i odbiorcą na fakturze jest Fundacja,
 3. apteka przesyła kopię faktury VAT lub fakturę pro forma na adres Fundacji,
 4. Fundacja dokonuje przelewu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT lub faktury pro forma, chyba że na subkoncie podopiecznego nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych,
 5. Fundacja pokrywa należności wyłącznie do kwoty zgromadzonej na subkoncie podopiecznego albo w indywidualnych przypadkach, po uprzedniej decyzji Zarządu, zgodnie z ustaleniami pomiędzy podopiecznym a Fundacją.

9. Dowody księgowe należy przesyłać na adres Fundacji po uprzednim uzyskaniu informacji u dedykowanego opiekuna ds. podopiecznych dotyczących ilości zgromadzonych środków na subkoncie podopiecznego.

Dane kontaktowe:
Beata Wach, Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa, tel. 510 912 652,
Agnieszka Mirowska, Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa, tel. 881 922 911,
Aleksandra Skwarek, Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313A, 02-665 Warszawa, tel. 500 014 416.
Telefon stacjonarny, biuro Rak’n’Roll: (22) 841-27-47

Dowody księgowe należy doręczyć na adres Fundacji nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił zakup, wraz z oświadczeniem zawartym na ich odwrocie co do celowości poniesionych kosztów, zapłatę kosztów wymienionych na rachunku/fakturze środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie podopiecznego: imię i nazwisko, opatrzonych czytelnym podpisem podopiecznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia do podopiecznego z prośbą o dodatkowe dokumenty, ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.

10. Faktury i rachunki, a także inne dokumenty rachunkowe, które wystawione są na Fundację i zawierają jej dane, opłacane są bezpośrednio na rzecz wystawiającego fakturę sprzedawcy lub świadczeniodawcy. Koszty świadczeń nieudokumentowanych w powyższy sposób zwracane są na rzecz podopiecznych po wykazaniu ich zapłaty i przedstawieniu dokumentów określonych w pkt 7, do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach podopiecznych.

11. Fundacja dopełni starań, by dokonać refundacji kosztów w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania dowodów księgowych (nie dotyczy to kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, które refundowane są na odmiennych zasadach, określonych w pkt 8).

12. Fundacja ma prawo odmowy refundacji kosztów z subkonta podopiecznego, jeśli przedstawione dokumenty księgowe lub oświadczenia podopiecznego budzą wątpliwości co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym regulaminie oraz w ustawie o rachunkowości.

13. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami udzielanej pomocy (np. koszty poniesione przez podopiecznego za granicą), Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na odmiennych zasadach niż te określone w niniejszym regulaminie, ustalonych przez Zarząd.

WYŁĄCZENIA

14. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

15. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

16. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych, tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

17. Fundacja nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej.

18. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej podopiecznych, z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania (np. fakturą/rachunkiem) przed rozpatrzeniem przez Zarząd wniosku.

19. Fundacja nie udziela środków finansowych z tytułu wpłat z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na konkretnych podopiecznych, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń pomiędzy Fundacją a podopiecznym.

Formularz zgłoszeniowy

W celu poprawnego wysłania formularza zaznacz pole "Nie jestem robotem", a następnie wyślij formularz.
Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll