Aktualności

Choroby nowotworowe są kluczowym problemem zdrowotnym mieszkańców Europy. W Polsce, odpowiadają za około 95 tys. zgonów rocznie, przez co stanowią ich drugą przyczynę[i]. Skuteczne leczenie wymaga optymalnego i niezwłocznego dostępu do właściwej opieki specjalistycznej. W celu poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej w krajach Europy, w tym również w Polsce, powołano międzynarodowy projekt All.Can.

Projekt All.Can to inicjatywa, która powstała w celu zdefiniowania lepszego i trwałego rozwiązania dla systemu opieki zdrowotnej przy jednoczesnej poprawie wyników leczenia pacjentów oraz wypracowania rekomendacji politycznych dla rządu i instytucji Europejskich. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w wybranych krajach członkowskich (Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Szwecja, Dania, Holandia i Włochy). W każdym z krajów uczestniczących w projekcie powołana została tzw. Grupa Sterująca, w której skład wchodzą czołowi przedstawiciele środowisk onkologicznych – stowarzyszenia pacjenckie, eksperci, onkolodzy, reprezentanci przemysłu farmaceutycznego oraz decydenci. Do kluczowych zadań Członków Grupy Sterującej należy wypracowanie krajowych rekomendacji zmierzających do poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej, dostosowanych do lokalnych warunków, które przyniosą największe korzyści dla pacjentów. Jest to szczególnie ważne, nie tylko z perspektywy Europy, ale również naszego kraju, gdzie choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności społeczeństwa. Jednocześnie generują stale rosnące koszty i obciążenie, nie tylko w ujęciu indywidualnym, ale również społecznym i ekonomicznym.

Zgodnie z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego, wszystkim obywatelom europejskim przysługuje prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej opartej na badaniach i innowacji[ii]. Tymczasem praktyka pokazuje istotne nierówności w dostępie do właściwej opieki w zależności od krajowego systemu opieki onkologicznej. W Polsce dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony. Przyczynami takiego stanu rzeczy są długotrwała procedura refundacyjna oraz brak elastyczności w podejściu do problemu wczesnego dostępu do nowych technologii medycznych. Główny problem stanowią jednak niskie nakłady finansowe, zarówno na ochronę zdrowia, jak i na opiekę onkologiczną. W większości krajów Unii Europejskiej opieka zdrowotna stanowi drugi lub trzeci co do wielkości obszar wydatków rządowych. W Polsce natomiast opieka zdrowotna jest, na równi ze sprawami gospodarczymi, czwartym co do wielkości obszarem wydatków rządowych – po opiece społecznej, edukacji i usługach administracji ogólnej. Wydatki na opiekę zdrowotną, jakie ponosi rząd naszego kraju na jednego mieszkańca są równe 684 euro, tymczasem w Szwecji wydatki te wynoszą ponad 7 razy więcej niż w Polsce (4 966 euro).[iii] Z kolei wydatki rządowe przeznaczone na onkologię wynoszą jedynie 42 euro, to 2 razy mniej niż w Czechach (85 euro).[iv]

Polska nie jest jednak jedynym krajem, który zmaga się z problemami związanymi z opieką onkologiczną. Wśród państw, które również podjęły działania w ramach projektu All.Can są m.in. Niemcy, których priorytetem jest zapewnienie właściwej opieki coraz większej liczbie osób, które pokonały chorobę nowotworową oraz Wielka Brytania, potrzebująca zwiększenia wydajności i poprawy wyników leczenia.

W oparciu o wiedzę na temat sytuacji polskich pacjentów onkologicznych, podczas spotkania Polskiej Grupy Sterującej 19 października 2016 roku zostały określone pilne potrzeby w zakresie świadczenia opieki onkologicznej. Na tej podstawie wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków. Rekomendacje dla Polski, opracowane w ramach projektu „All.Can”, dotyczą:

Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,

Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,

Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach compassionate use,

Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,

Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

Oficjalna inauguracja projektu All.Can w Polsce miała miejsce 21 marca 2017 roku podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych, którego organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO). W trakcie wydarzenia zaprezentowany został raport Grupy Sterującej All.Can „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”, a także petycja w tej sprawie, skierowana do decydentów. Podczas panelu w imieniu Grupy Sterującej rekomendacje omówili: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Szymon Chrostowski oraz europoseł Bolesław Piecha.
Projekt All.Can realizowany jest przy wsparciu firmy Bristol-Myers Squibb oraz Amgen, MSD, Roche, Novartis i Pfizer.

[i] Krajowy Rejestr Nowotworów, 2012
[ii] Lawler et al. A Catalyst for Change: The European Cancer Patient’s Bill of Rights. European Cancer Concord. 2014. https://sto-online.org/ecp-bill-of-rights [dostęp 10.10.2016]
[iii] Eurostat. Health care expenditure statistics. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_sha11_hp&lang=en [dostęp 16.11.2016]
[iv] EY Polska. Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY Polska. 2015.

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll