Aktualności

Marzysz o tym, aby Twoja suknia ślubna była najpiękniejsza i inna niż wszystkie? W dniu ślubu chciałabyś wyglądać jak Gwiazda z pierwszych stron gazet? Chętnie oddałabyś się w ręce projektantki, która specjalnie dla Ciebie stworzyłaby niepowtarzalną i skrojoną idealnie na twoją miarę kreację? Już od dziś masz na to szansę! Telewizja TLC i Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie! poszukują dziewczyny, która pójdzie do ślubu w sukni Agaty Młynarskiej. Wyjątkowa kreacja dyrektor TLC zostanie poddana zjawiskowej metamorfozie, spełniającej marzenia przyszłej panny młodej, przez Magdalenę Sochę-Włodarską – projektantkę i ekspertkę programu „Sposób na suknię”. Dochód z jej sprzedaży zasili konto Fundacji Rak’n’Roll i pomoże wesprzeć kobiety, które na co dzień borykają się z chorobą nowotworową.

Agata Młynarska – znana i ceniona dziennikarka telewizyjna, a obecnie dyrektor rozwoju TLC od wielu lat angażuje się w akcje charytatywne. Współtworzyła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Aktywnie działa na rzecz tworzenia rodzinnych domów dziecka, a także wspiera kobiety walczące z nowotworem. Dlatego to już nie pierwszy raz, kiedy zdecydowała się wspomóc działanie Fundacji Rak’n’Roll założonej przez Magdalenę Prokopowicz. W 2011 roku zlicytowała na jej cele swoją ukochaną suknię wysadzaną 17 tys. kryształków Swarovskiego. Teraz czas na coś jeszcze bardziej wyjątkowego!

Nie ma piękniejszej sukni niż ta, w której kobieta czuła się najszczęśliwsza na świecie. Tym bardziej, kiedy to uczucie trwa po dziś dzień. Mój ślub był bardzo intymny, a suknia pełna prostoty i dziewczęcości. Dziś ten symboliczny kawałek mojego wielkiego szczęścia chcę przekazać po to, aby innym, zwłaszcza tym potrzebującym wsparcia i pomocy w ciężkiej chorobie, żyło się lepiej” – mówi Agata Młynarska. „Październik to ważny miesiąc – miesiąc walki z rakiem piersi. Dlatego zdecydowałam się oddać swoją suknię w ręce naszej fenomenalnej i nieziemsko zdolnej projektantki, Magdaleny-Sochy-Włodarskiej. Po to, aby przerobiła ją pod dyktando przyszłej panny młodej, która kupując ją, zasili konto Fundacji Rak’n’Roll, działającej na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Kontynuując tym samym to, co ja właśnie zaczęłam – dzieląc się swoim szczęściem z tymi, którzy bardzo tego potrzebują” – dodaje dyrektor rozwoju TLC.

Magdalena Socha-Włodarska, która zajmie się przerobieniem sukni Agaty Młynarskiej według marzeń i oczekiwań nowej właścicielki, jest projektantką i ekspertką nowego programu TLC „Sposób na suknię”. W branży ślubnej jest szerzej znana jako współzałożycielka i połowa duetu MOONS, słynącego z niesztampowych sukien ślubnych i nie tylko. Szlachetne wykonanie, najlepszej jakości materiały, dbałość o szczegóły i projekty szyte na miarę to ich znak rozpoznawczy. Projektantka słynie z alternatywnej estetyki ślubnej. Jej suknie to prawdziwe dzieła sztuki, które charakteryzuje zmysłowa prostota, harmonia i elegancja.

Akcja charytatywna telewizji TLC i Fundacji Rak’n’Roll startuje 2 października. Panny młode, które chciałyby pójść do ślubu w sukni Agaty, stworzonej na nowo przez Magdę, powinny wysłać swoje zgłoszenie na adres: sposobnasuknie@raknroll.pl. W wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, dane kontaktowe i krótką informację o sobie, planowanym ślubie, a także o budżecie, jaki zakładany jest na suknię. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 listopada 2017 roku [edycja daty]. O wyborze panny młodej, dla której Magda przygotuje autorski projekt na bazie sukni Agaty, a następnie uszyje go według swojego pomysłu, zdecyduje wysokość zadeklarowanej kwoty. Suma zostanie w całości przekazana na konto Fundacji Rak’n’Roll i będzie stanowić pomoc dla chorych na raka.

###

REGULAMIN AKCJI
„SPOSÓB NA SUKNIĘ”

§ 1
ZASADY AKCJI

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia dzialań w ramach
akcji „SPOSÓB NA SUKNIĘ” (dalej: „Akcja”).

2. Organizatorami Akcji są:

Fundacja „Rak ‘N’ Roll – WYGRAJ ŻYCIE” z siedzibą przy ul. Wiśniowej 59/6 w Warszawie,
NIP: 9512296994; KRS: 338803; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

oraz

Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie NIP: 5272322571; KRS: 23911; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych

(zwani dalej łącznie: „Organizatorzy”).

3. Zgłoszenia do Akcji należy przesyłać na adres mailowy: sposobnasuknie@raknroll.pl od dnia
2 października 2017 r. do dnia 8 października 2017 r. (zwany dalej: „Czas Zgłoszeń”).

4. W ramach Akcji laureat (dalej: „Laureat”) otrzyma suknię ślubną Agaty Młynarskiej (dalej: „Suknia Ślubna”), która zostanie poddana przeróbkom wedle uznania Laureata. W ramach Akcji zostanie przyznana tylko jedna Suknia Ślubna.

5. Aby zostac Laureatem Akcji, należy w Czasie Zgłoszeń przesłać najwyższą kwotę, jaką zgłaszający będzie
w stanie przeznaczyc na Suknię Ślubną.

6. Przedstawiciele Organizatorów w dniach od 9 października 2017 r. do 15 października 2017 r. zdecydują o wyborze Laureata, na podstawie nawyższej zadeklarownej przez zgłaszających kwoty.

7. W dniu 16 października 2017 r. przedstawiciele Organizatorów skontaktują się z wyłonionym przez nich Laureatem mailowo lub telefonicznie. Laureat jest zobowiązany do niezwłocznego, tj. jeszcze w dniu
16 października 2017 r., poinformowania Organizatorów, czy zgadza się przekazać wskazaną przez niego w Czasie Zgłoszeń kwotę, a następnie niezwłocznie dokonać jej wpłaty na konto Fundacji Rak ‘ N’ Roll. Tego samego dnia przedstawiciele Organizatorów ustalą listę rezerwową Laureatów („Lista Rezerwowa”). W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, bądź odmowy wpłaty uprzednio wskazanej kwoty, przez wyłonionego Laureata, Organizator uprawniony jest do kontaktu z innym zgłaszającym, kolejnym na Liście Rezerwowej.

8. Data planowanego spotkania z Laureatem, celem omówienia przeróbek Sukni Ślubnej może zostać wyznaczona w okresie od 16 października 2017 r. do 20 października 2017 r. W dniach
od 20 października 2017 r. do 27 października 2017 r., projektantka wedle uznania dokonywać będzie przeróbek, w celu dostosowania sukni do potrzeb Laureata. Przeróbkami zajmie się projektantka Magdalena Socha – Włodarska – współzałożycielka firmy MOONS oraz ekspertka programu „Sposób
na suknię”. W przypadku gdy osobiste wykonanie przeróbek przez projektantkę nie będzie możliwe, Organizatorzy zapewnią zastępstwo. Przekazanie przerobionej Sukni Ślubnej Laureatowi nastąpi w terminie uzgodnionym z Organizatorami, napóźniej do dnia 31 października 2017 r.

9. Organizatorzy informują, że wizerunek Laureata może być utrwalany w związku z wydaniem Sukni Ślubnej, w tym w szczególności podczas dokonywania poprawek krawieckich, a także po ich wykonaniu. Laureat może zostać dodatkowo poproszony o podpisanie oświadczenia, mocą którego wyrazi on zgodę na utrawlenie wizerunku.

§ 2
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronach www.tlcpolska.pl, https://www.facebook.com/TLCPolska/,www.raknroll.pl; https://www.facebook.com/FundacjaRaknRoll/

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana, ani powiązana z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorom,
a nie serwisowi Facebook.com.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Udział w Akcji mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Akcji mają ukończone
18 lat, zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Akcji nie mogą brać udziału osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. W Akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatorów ani osoby, które brały udział
w organizowaniu Akcji, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

4. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Akcji są:
a) posiadanie statusu uczestnika zgodnie z § 3 pkt 1 i 2,
b) zaakceptowanie całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

5. Niedopuszczalne jest: 

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich,
b)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu. 


6. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem, Organizatorzy ma prawo w każdym
momencie i bez podania uzasadniania do:
a)  pominięcia uczestnika Akcji w procesie weryfikacji, 

b)  usunięcie uczestnika z Akcji 

Decyzja Organizatorów jest ostateczna.


7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestników,
w szczególności za zmianę danych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika Akcji, któremu przyznano Suknię Ślubną. W przypadku zmiany danych, uczestnik Akcji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatorów.

8. Laureat nie ma możliwości wymiany Sukni Ślubnej na inną, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Sukni Ślubnej.

9. Wydanie Sukni Ślubnej zostanie zrealizowane w dacie ustalonej uprzednio przez Laureata
z Organizatorami.

10. W celu realizacji Sukni Ślubnej Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorom w wiadomości prywatnej drogą mailową następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub innych danych, których podania Organizatorzy może wymagać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Podczas wydania Sukni Ślubnej Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

11. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Akcji, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, oświadcza, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności,
które powodują jego wykluczenie z Akcji.

12. Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na udział w Akcji, przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu), przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Akcji, w szczególności przekazania Sukni Ślubnej Laureatowi.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Akcji są Organizatorzy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Akcją, w tym na potrzeby rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wydania Sukni Ślubnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia lub poprawiania.

2. Zmiany danych osobowych uczestnika Akcji Organizatorzy dokonują na wniosek uczestnika Akcji, zgłoszony na adres określony w § 1 Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, uczestnik Akcji zobowiązany jest podać adres zwrotny.

3. Usunięcie danych osobowych uczestnika Akcji Organizatorzy dokonuje na wniosek uczestnika Akcji zgłoszony na adres określony w § 1 Regulaminu lub na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
W przypadku dokonywania zgłoszenia listownie, uczestnik Akcji zobowiązany jest podać adres zwrotny.

4. We wniosku uczestnik Akcji jest zobowiązany podać dokładną treść danych, które mają być usunięte. Uczestnik Akcji zostanie poinformowany o usunięciu danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez uczestnika Akcji.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez uczestników
w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Organizatorów lub listem poleconym na następujący adres Organizatorów wskazane w § 1 niniejszego Regulaminu – w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorom Akcji przysługuje wyłączne prawo do:

a) ustalenia czynności związanych z Akcją;
b) wyłonienia Lureata na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Naruszenie przez uczestników Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Akcji,
a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Akcji upoważnia Organizatorów do wyłączenia uczestnika z Akcji oraz powoduje utratę prawa do Sukni Ślubnej, nawet
w przypadku spełnienia innych wymagań związanych z przeporwadzaną Akcją.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulamiu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych uczestników Akcji.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

###

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU AKCJI „SPOSÓB NA SUKNIĘ”

Niniejszy aneks (dalej: „Aneks”) do regulaminu akcji „Sposób na suknię”(dalej: „Regulamin”) obowiązuje od dnia 5 października 2017 r.

§ 1

Mocą niniejszego Aneksu dokonuje się zmiany Regulaminu:

1. W § 1 pkt. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zgłoszenia do Akcji należy przesyłać na adres mailowy: sposobnasuknie@raknroll.pl od dnia 2 października 2017 r. do dnia 14 listopada 2017 r. (zwany dalej: „Czas Zgłoszeń”).

. W § 1 pkt. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przedstawiciele Organizatorów w dniu 15 listopada 2017 r. zdecydują o wyborze Laureata, na podstawie nawyższej zadeklarownej przez zgłaszających kwoty. Tego samego dnia przedstawiciele Organizatorów ustalą listę rezerwową Laureatów („Lista Rezerwowa”). W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, bądź odmowy wpłaty uprzednio wskazanej kwoty, przez wyłonionego Laureata, Organizator uprawniony jest do kontaktu z innym zgłaszającym, kolejnym na Liście Rezerwowej.

3. W § 1 pkt. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

W dniu 15 listopada 2017 r. przedstawiciele Organizatorów skontaktują się z wyłonionym przez nich Laureatem mailowo lub telefonicznie. Laureat jest zobowiązany w dniach od 15 listopada 2017 r. do 19 listopada 2017 r. do poinformowania Organizatorów, czy zgadza się przekazać wskazaną przez niego w Czasie Zgłoszeń kwotę, a następnie niezwłocznie dokonać jej wpłaty na konto Fundacji Rak‘N’Roll.

4. W § 1 pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

Data planowanego spotkania z Laureatem, celem omówienia przeróbek Sukni Ślubnej może zostać wyznaczona w okresie od 21 listopada 2017 r. do 25 listopada 2017 r. W dniach
od 27 listopada 2017 r. do 03 grudnia 2017 r., projektantka wedle uznania dokonywać będzie przeróbek, w celu dostosowania sukni do potrzeb Laureata. Przeróbkami zajmie się projektantka Magdalena Socha – Włodarska – współzałożycielka firmy MOONS oraz ekspertka programu „Sposób na suknię”. W przypadku gdy osobiste wykonanie przeróbek przez projektantkę nie będzie możliwe, Organizatorzy zapewnią zastępstwo. Przekazanie przerobionej Sukni Ślubnej Laureatowi nastąpi w terminie uzgodnionym z Organizatorami, napóźniej do dnia 11 grudnia 2017 r.

§ 2

1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll