Klauzula informacyjna – fanpage

1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z obserwowaniem strony internetowej https://pl-pl.facebook.com/FundacjaRaknRoll/ (zwany dalej „Fanpage”) i Twoją aktywnością na naszym Fanpage jest Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 313A, 02-665 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 (zwana dalej: „Administratorem”). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc, który w zależności od regulaminów i zgód które udzieliłeś może postępować inaczej.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email iod@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem Fanpage Fundacji w celu informowania Cię o aktywności, wsparcia działań podejmowanych przez Fundację, promowania wydarzeń, naszych produktów i usług, działań marketingowych, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych na portalu Facebook sposobów komunikacji.

5. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a) Twoje imię i nazwisko, adres e-mail,
b) Dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na promowaniu działań Fundacji, promowaniu wydarzeń, naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości). Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne oraz użytkownicy Facebooka oraz portalowi Facebook, zaś w przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

10.  Twoje dane osobowe uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Twojego publicznego profilu oraz wpisów na Fanpage na platformie internetowej Facebook.

11. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu społecznościowego Facebook, stosowanie do zasad określonych przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

12. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach analitycznych i statystycznych w przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Twojej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera, akceptacji Regulaminu portalu społecznościowego Facebook lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie ma zastosowanie do działań marketingowych podejmowanych przez Fundację. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll