Regulamin konkursu – Konkurs z DVD MAMA

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs z DVD MAMA

I. DEFINICJE 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 10 lok. 17, 00-585 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338803, NIP 9512296994, adres do poczty elektronicznej: biuro@raknroll.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie www.facebook.pl, zwanym dalej „Facebook”, lub nim zarządza.
3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest pierwszych pięciu Uczestników, którzy pod postem Organizatora dotyczącym konkursu umieszczonym na profilu Organizatora na Facebook’u dodadzą komentarz z prawidłową odpowiedzią na pytanie „Jak nazywa się program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka prowadzony przez Fundację Rak’n’Roll?”
4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to 5 płyt DVD z filmem Mama. Fundatorem Nagród jest Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie.
5. Organizator umieści informację o konkursie na swoim profilu na Facebook’u. Profil Organizatora znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/FundacjaRaknRoll/ (zwany dalej „Profilem”).

II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 sierpnia 2016 r. poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora postu o konkursie.
2. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik umieszcza pod postem Organizatora komentarz z odpowiedzią na pytanie „Jak nazywa się program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka prowadzony przez Fundację Rak’n’Roll?”.
3. Umieszczenie komentarza pod postem o konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Zwycięzców, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który doda komentarz określony w ust. 2.
6. Organizator niezwłocznie ogłosi wyniki konkursu, o czym poinformuje na Profilu.
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olga@raknroll.pl (temat wiadomości: Konkurs z DVD Mama). W przypadku braku przesłania danych kontaktowych w terminie 24 godzin od chwili ogłoszenia wyników konkursu nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który doda komentarz określony w ust. 2.
8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody w konkursie otrzyma 5 Zwycięzców.
10. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. PRZEKAZANIE NAGRÓD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, wysłać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę w sposób określonych w pkt II.7.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących Nagrody, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@raknroll.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
5. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też w żaden sposób sponsorowany  czy popierany przez Facebook’a.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łącza internetowe, przerwy w działaniu Facebook oraz jakiekolwiek utrudnienia, które mogą wystąpić podczas konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll