Konkurs z życzeniami

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs z życzeniami

I. DEFINICJE 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 59/6, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338803, NIP 9512296994, adres do poczty elektronicznej: biuro@raknroll.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil w serwisie www.facebook.pl, zwanym dalej „Facebook”, lub nim zarządza.
3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest trzech Uczestników, którzy pod postem Organizatora dotyczącym konkursu umieszczonym na profilu Organizatora na Facebooku dodadzą komentarz zawierający autorskie życzenia świąteczne.
4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to 3 zestawy kosmetyków GoldenRose. Fundatorem Nagród jest Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie!.
5. Organizator umieści informację o konkursie na swoim profilu na Facebook’u. Profil Organizatora znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/FundacjaRaknRoll/ (zwany dalej „Profilem”).

II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 listopada 2018r. poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora postu o konkursie.
2. Konkurs kończy się w dniu 20 listopada 2018r. o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.
3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik umieszcza pod postem Organizatora komentarz zawierający autorskie życzenia świąteczne.
4. Umieszczenie komentarza pod postem o konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator konkursu wybierze 3 życzenia, które będą najbardziej odpowiadać charakterowi organizacji.
5. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
6. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych Zwycięzców, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który doda komentarz określony w ust. 2.
7. Organizator niezwłocznie ogłosi wyniki konkursu, o czym poinformuje na Profilu.
8. Po ogłoszeniu wyników konkursu Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, nazwa miasta, w którym Zwycięzca chce wykorzystać bilety) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@raknroll.pl (temat wiadomości: Konkurs z życzeniami). W przypadku braku przesłania danych kontaktowych w terminie 24 godzin od chwili ogłoszenia wyników konkursu nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który doda komentarz określony w ust. 2.
9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. Nagrody w konkursie otrzyma 3 Zwycięzców.
11. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. PRZEKAZANIE NAGRÓD, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana pocztą na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę w sposób określonych w pkt II.7.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących Nagrody, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@raknroll.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”
1 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 59 lok. 6, 02-520 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 228412747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email agata@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 228412747 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu na portalu Facebook na podstawie Pana/Pani zgody,
4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Pana/i zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
5 Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6 Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody,
7 Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, jak Urząd Skarbowy, a także podmiotu świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne.
8 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu wręczenia nagrody, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
9 Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też w żaden sposób sponsorowany  czy popierany przez Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łącza internetowe, przerwy w działaniu Facebook oraz jakiekolwiek utrudnienia, które mogą wystąpić podczas konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll